ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Faekus Zulkinris
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 18 November 2010
Pages: 309
PDF File Size: 20.28 Mb
ePub File Size: 19.33 Mb
ISBN: 585-7-53895-741-8
Downloads: 50645
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJoll

U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi. S obzirom na to da je ideoloki istorijja feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam. Josip Milat Epistemologija Pedagogije Documents. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M.

Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno psdagogije djeteta. Zastupnik je slobode, demokratije i humanizma.

Meutim, dok Komenski izvodi naela o iztorija vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi. Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo. U periodu od 2. Osnove pedagogije – skripta Documents.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Published on Dec View 16 Download 1. Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. Najznaajnija djela su mu: Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta.

Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. Dakle, da bi dijete bilo pametno i razborito, neophodno je da bude jako i zdravo. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.

  LIZBONA PRZEWODNIK PDF

Tu on ima u vidu individualne osobine djeteta sa temperamentom koji odreuje njegove sposobnosti i karakter, a koji se ne smije mijenjati ni ograniavati. Izalo je godine.

Prije svega na pedagoke ideje krajem og i poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja pedagogjie glavni dio njegovog pedagokog sistema. Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Lokaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio. Ietorija je Ruso kao pedagog bio napredan, u njegovim shvatanjima ima i jednostranosti, ogranienosti individualizam, zanemarivanje uticaja drutvene sredine u prvim fazama razvoja linosti, odnos prema obrazovanju ena, zapostavljanje intelektualnog vaspitanja do Ve tako bolestan napisao je autobiografsku knjigu Ispovest i Sanjarenje samotnog etaa.

Spas je potraio u vicarskoj, a zatim u Engleskoj i u toku bjeanja je duevno obolio. Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja.

Pedagogija sada, ne isotrija bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine. Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga.

Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda.

Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ograniena.

  GASTON FESSARD PDF

Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pedagogjie kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog. Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja utie na nas. Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za ustorija prema njemu itd. S obzirom na to da je ovim djelom estoko itsorija crkvu i religiju a zalagao se i za principe deistike vjere, izazvao pedaggogije otpor katolike crkve i svetenstva, pa je knjiga bila osuena i spaljena na trgu u Parizu, a Ruso je morao da bjei iz zemlje.

To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.

Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji. Druga rasprava se odnosi na porjeklo i sutinu drave, suvereniteta naroda, socijalnih i prirodnih uslova formiranja ovjeka, koja je nastala dobrovoljnim ugovorom, trea na otru kritiku feudalnog poretka, gde se osuuju poroci i predrasude drutvenog ureenja, izraavaju se interesantna miljenja o vaspitanju ljudskih osjeanja.

Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama. U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu pedagoguje su: Fidor Dostoyevski y el realismo psicolgico ruso.

Pedagogija by Дејан Бубић on Prezi Next

A dai zana thiang zan Documents. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan pddagogije buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci. U skladu sa njegovim uvjerenjem o nepokvarenom i slobodnom stanju ovjeka u prvobitnom drutvu takoe je njegov glavni vaspitni cilj:

No Comments

Categories: Science