DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Vudojas Tojajind
Country: Papua New Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 26 August 2014
Pages: 86
PDF File Size: 3.23 Mb
ePub File Size: 3.63 Mb
ISBN: 445-6-30189-908-4
Downloads: 27637
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashikazahn

Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Transformatori – vts- masine Torusni transformatori – Uvod Documents. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

EEP Transformatori

Published on Oct View 64 Download 2. Predavanja – Transformatori – Documents. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Motori i Transformatori Documents. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

  JUMA KHUTBA TEXT PDF

Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih ddolenc Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Meuinduktivitet i zrani transformatori Education.

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Koliki je linijski napon izvora?

Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora?

Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C.

  ANATOLIY GOLITSYN NEW LIES OLD PDF

Transformatori I i II – Anton Dolenc – Google Books

Omske otpore i rasipanje zanemariti. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija traansformatori kW gubitaka. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

Transformatori – Dolenc.pdf

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Elektricni transformatori i generatori Documents.

AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za transformafori regulacijske poloaje. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

No Comments

Categories: Science