CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the Februar ist der EuGH dem Standpunkt desGeneralanwaltes in 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Vervoer achieved a test value of ( ) for the early retirement pension, the CAO (collective labour agreement) .

Author: Fenrizil Gardazshura
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 14 September 2013
Pages: 59
PDF File Size: 5.68 Mb
ePub File Size: 2.49 Mb
ISBN: 974-9-57495-283-4
Downloads: 36239
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gronos

Voor zover het hof op grond van de stukken bekend is treedt [Transport PL] eigenlijk nimmer op als opdrachtgever voor internationaal transport. Door [appellante] is nog als verweer opgeworpen beroepsgoedeerenvervoer in een grief neergelegd grief 9 dat in dit geval niet de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer als referentiepunt heeft te gelden maar uitsluitend de CAO-ABU.

Voor een volledige vereenzelviging, als bij memorie van antwoord door FNV bepleit met als gevolg dat er een directe juridische arbeidsrelatie zou bestaan tussen [appellante] en de door haar ingeleende chauffeurs, is in het licht van de bestaande jurisprudentie onvoldoende door FNV gesteld.

De standplaats van de Poolse chauffeurs is niet in Nederland [vestigingsplaats]. Daarbij dient wel te worden beseft dat het daarbij steeds moet gaan om bepalingen, die in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en het daarbij horende gekozen rechteen betere bescherming bieden aan de werknemer.

Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is. Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast.

De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of, nu het hier een geval betreft waarin een Pools beroepsgodeerenvervoer werknemers als chauffeur met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor overr periode ter beschikking stelt aan [appellante], dan niet veeleer de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid WAGA van toepassing is op een dergelijke situatie.

Voor die laatste situatie is in de stellingen van partijen geen aanknopingspunt te vinden. Eveneens blijven buiten de beoordeling de door [appellante] in hoger beroep ingestelde vorderingen als hiervoor verwoord onder rov. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. Voor de periode dat er geen AVV-CAO is, is de Wet minimumloon, de aco vakantiebijslag en de vakantiedagen als bedoeld in artikel 7: Het daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen.

Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht echter niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao en niet met andere bepalingen van dwingendrechtelijke aard. Door haar handelen bevordert, zoal niet, bewerkstelligt [appellante] dat deze bepalingen niet worden nagekomen door [Transport PL], en zij schaadt daarmee direct het belang dat FNV als vereniging van werknemers heeft bij naleving van de verbindend verklaarde bepalingen van een cao.

  ENVIROLINE 376 PDF

Ook in artikel 7: Immers, door de Poolse chauffeurs op basis van een lager loon te laten werken, kunnen Nederlandse chauffeurs daardoor hun baan verliezen. De heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] hierna de heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] is algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap].

Wanneer aldus op de rechtsverhouding tussen [Transport] NL en haar Poolse chauffeurs Nederlands recht van toepassing is, dan ligt daarin weer besloten dat ook de algemeen verbindend verklaarde CAO, als behorende tot de Nederlandse rechtsregels, in beginsel op deze arbeidsverhoudingen van toepassing is. Voorts overwoog de kantonrechter het volgende.

Nederland is niet aan te merken als het land waar de betreffende chauffeurs hun werkzaamheden verrichten en evenmin het land van vestiging van de onderneming die de chauffeurs in dienst heeft genomen. In zoverre slaagt grief 3.

Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land verricht. Zoekresultaat – inzien document ECLI: Hij moet tevens nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert.

Hier te lande hebben zij veelal hun standplaats te [vestigingsplaats]. Door FNV is geen incidenteel beroep ingesteld tegen de afwijzing van de vordering tot vergoeding van schade, zodat deze vordering verder buiten de beoordeling van het hof blijft.

beroepsgoederenvervore

Uitspraken

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog. Cak is onjuist dat cap algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens eenieder kan worden gehandhaafd, zoals werkgevers in cal uitzendwezen en slechts onder bijzondere omstandigheden jegens buitenlandse werkgevers. FNV ageert kennelijk ook niet met een beroep op artikel 3: De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA kent in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, die ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen door deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr.

Derhalve zijn de dwingende bepalingen van het Nederlands arbeids recht ook op de arbeidsovereenkomsten tussen [Transport PL] en haar Beroepsgoederenvervosr werknemers als aan [appellante] beschikbaar gesteld, van toepassing. Dit arrest is gewezen door mrs.

Gezien de datum van de inleidende dagvaarding en de behandeling in eerste aanleg gaat het daarbij voorshands in ieder geval om de periode 25 april tot 1 januari Strct77 Het hof merkt daarbij allereerst op dat de betreffende Poolse chauffeurs kennelijk in december bij [appellante] zijn vertrokken, terwijl niet duidelijk is of zij nadien nog zijn ingezet.

  BEZSENNIK KARNAWAOWY NIEWYPA PDF

Voor zover het oordeel van de kantonrechter anders dient te worden verstaan is dat oordeel onjuist. Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis en het tussenvonnis van 26 januari Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Beroepsgoederenvervoed zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, naast de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van artikel 2 AVV genoemde onderwerpen, een en ander voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

Het betreft immers een uitzendrelatie. Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is.

Blijf op de hoogte rss email. Het gaat in deze zaak om het volgende. Het geding in eerste aanleg zaaknr. Tot een verklaring voor recht kunnen ze echter niet leiden. FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

Legal Study PWD

De volgende vraag die dan moet worden opgeworpen is of in dit geval daardoor ook alle bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer daarmee al niet vanzelfsprekend van toepassing zijn op de betreffende arbeidsovereenkomst. Daarmee faalt echter grief 5. Uit het rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, door M.

Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om desgewenst [Transport PL] te dwingen de hier aan de orde zijnde bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Beroepsgoederenvervoer na te leven.

No Comments

Categories: History